Doelstellingen PHS

Gebaseerd op de principes van Duurzaam Bosbeheer wordt gestreefd naar een jaarlijkse verhoging van de rondhoutproductie met 100.000 m3 , tot een maximum van 1.000.000 m3 in uiterlijk 2012

  • De bos- en houtindustrie is zich ten volle bewust dat de nagestreefde verhoging van productie en productiviteit slechts mogelijk is indien zij kan beschikken over opgeleid en getraind personeel. Het beleid van de bosbouwindustrie is dan ook gericht op verruiming van het aanbod van opleidingen en (praktijk-)trainingen en het stimuleren van deelname vanuit de bedrijven. Daarnaast bieden bedrijven -binnen de grenzen van redelijkheid- mogelijkheden voor onderzoek en stage als bijdrage aan het praktijkgericht onderzoek en het trainen van kader in de bos- en houtindustrie.

  • Ter realisatie van de hier geformuleerde beleidsdoelen is groei van de arbeidsparticipatie en ondernemers in de bos- en houtsector een voorwaarde. Het heersende negatieve imago van het bos is hierin een belemmering. De bosbouwindustrie zal actief werken aan verbetering van het heersende imago van het Surinaamse bos, met hierin bijzondere aandacht voor het aspect van de veiligheid.

  • Ter realisering van de productiedoelstelling zal samen met de Surinaamse overheid gewerkt worden aan een zodanige aanpassingen van de Wetcontroleur Bosbeheer dat het gevoerde concessiebeleid productieverhoging stimuleert en het figerende stelsel van heffingen en tarieven hierop is afgestemd.

  • Tenslotte zal stimulering van verantwoorde (duurzame) productie en transparantie van beleid moeten leiden tot een gunstig investeringsklimaat binnen de bosbouwsector en hiermee de toegang tot externe financieringsmogelijkheden vergroten.