Beleidsdoelen

economisch doel
…"bossen zullen efficiënt en duurzaam worden gebruikt om de bijdrage van de sector aan de nationale economie, inclusief deviezen, overheidsinkomsten en de werkgelegenheid te verhogen…"


sociaal-cultureel doel
…"verhogen van het minimale bestaansniveau van de bevolking in het algemeen en in het bijzonder van hen die in en om de bossen leven en direct voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de bossen, zowel inheemse en marron gemeenschappen…"


milieu doel
…"Bossen met bijzondere schermfunctie of waterbergings- en watervoorzieningsfunctie zullen worden behouden en beheerd … het netwerk van voor de diverse bostypen … representatieve beschermde gebieden zal worden uitgebreid en beheerd productiebossen zullen op een zodanige wijze worden beheerd en gebruikt dat het negatieve effect op het milieu wordt geminimaliseerd…"