Boswet en regelgeving

De algemene boswet (1992) biedt kaders voor duurzaam bosbeheer, bosexploitatie en de primaire houtverwerking.

De boswet wordt aangevuld met beschikkingen met bijbehorende formulieren, decreten, staatsbesluiten en andere wetten die betrekking hebben op o.a. erfpacht, houtuitvoer en natuurbescherming.

De toezicht op de uitvoering van de wet gebeurt door LBB en SBB.

Delen van de boswet en beschikkingen moeten worden aangepast aan de huidige visie op duurzaam bosbeheer, bosexploitaite en primaire houtverwerking. Het gaat hierbij vooral om het uitgeven van vergunningen (schaalvergroting wat betreft duur en areaal, transparantie van procedures), het vaststellen van heffingen (verhogen van areaalsheffing en verlagen van retributie), regels voor houttransport over wegen en water.

boswet met toelichtingen

natuurbeschermingswet

houtuitvoerwet

wet op de houtuitvoerbelasting