Aanvraag exploratievergunning en concessie (2000)

De aanvraag van een exploratievergunning of concessie moet schriftelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier in drievoud worden gedaan bij het Hoofd Dienst Bosbeheer.

Bij de aanvraag voegt de aanvrager toe: kaart (1: 100.000) van het gebied; accountantsverklaring; verklaring van de ontvanger van belastingen; opgave van personeel met kwalificaties; inventarislijst van beschikbare materiaal; overzicht van in bezit zijnde concessies of exploratievergunningen; registratie in bevolkings- of handelsregister; opgave van technische capaciteit van aanvrager. In geval van middellange of langlopende concessie is een bedrijfsplan noodzakelijk.

Kosten van de aanvraag kunnen ten laste komen van de aanvrager indien de aanvraag gedaan wordt door een ondermening met een meerderheidsbelang van een buitenlandse onderneming

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij Dienst Bosbeheer.