Pan European Forest Certificate (PEFC)

De Pan European Forest Certificate Council (PEFC) werd in 1999 in Europa opgericht door vertegenwoordigers van boseigenaren en de houtindustrie.

De PEFC is een overkoepelende organisatie, en vormt een kader waarbinnen nationale en regionale boscertificeringsystemen ontwikkeld en erkend kunnen worden. De PEFC-council, gezeten in Luxemburg, heeft richtlijnen opgesteld voor het ontwikkelen van certificeringssystemen. Nationale PEFC Governing Bodies ontwikkelen de nationale systemen en geven deze ter goedkeuring aan de council.

Het PEFC gaat uit van 6 Europese criteria voor duurzaam bosbeheer vastgesteld in Pan European Operational Level Guidelines (PEOLG).

  1. instandhoudig en waar mogelijk uitbreiding van bosrijkdommen en hun bijdrage voor koolstofkringlopen
  2. behoud van gezonde en vitale bosecosystemen
  3. instandhouding en stimulering van productieve functies van bos (hout en niet-hout)
  4. behoud, bescherming en waar mogelijk verhoging van biodiversiteit van bosecosystemen
  5. instandhouding en waar mogelijk versterking van beschermende functies van bosbeheer (met name grond en water)
  6. behoud van andere sociaal-economische functies en condities


Ook andere internationale en regionale richtlijnen voor duurzaam bosbeheer mogen de basis vormen waarmee PEFC-schema&s ontwikkeld kunnen worden. Voorbeelden zijn Montreal richtlijnen, Tarapoto Proposal en ITTO. Op dit moment zijn 27 National Governing Bodies lid van de PEFC. 13 nationale schema&s zijn al internationaal erkend. Ruim honderd miljoen hectares Europees bos zijn met deze systemen gecertificeerd. Hout afkomstig uit deze bossen draagt het PEFC-logo.

Een onafhankelijke bevoegde certificerende instelling controleert en toetst het bosbeheer en de handelsketen. Als wordt voldaan aan de standaarden van certificeringssysteem wordt het PEFC-certificaat uitgereikt en het PEFC-logo verstrekt.

Vooral de Europese niet-industriële boseigenaren steunen dit systeem, omdat voor hen FSC vaak moeilijk toepasbaar is.

Rapporten en standaarden zijn te vinden op de website van PEFC

Pan European Forest Certificate Council