Exploitatie: planning en uitvoer

Volgens de boswet moet een beheersplan voor een blijvend productiebos ook een exploitatieplan bevatten. Doel van het exploitatieplan is het:

  • verminderen van schade aan bos en bodem veroorzaakt door houtkap en houtafvoer
  • op efficiënte en economische wijze exploiteren van het bos


Een exploitatieplan beschrijft de technische vereisten voor duurzame houtwinning en/of inzameling van bosbijproducten (art 11 en art 30 boswet). Genoemd worden in de boswet:

  • kaarten
  • kapnormen voor vastgestelde marktwaardige soorten, o.a. minimumdiameter (art 14, boswet)
  • het minimale volume per houtsoort dat de concessionaris jaarlijks moet winnen en afvoeren (art 30, boswet)


CELOS voegt hieraan toe:

  • verdeling van de compartimenten (100 - 400 ha) in inventarisatie eenheden
  • wegennet met skid roads en landings (Schaal 1:5000);
  • RIL
  • planning van activiteiten
  • administratie


Slechts enkele grote concessies hebben een beheersplan en een exploitatieplan.

Houtkap gebeurt door bosexploitanten, die verenigd zijn in een associatie, de ABE. Een deel van de exploitanten heeft geen eigen concessie, en beperken hun activiteiten tot het vellen, slepen en transporteren van rondhout. De meeste bedrijven zijn klein en beschikken over een oud (afgeschreven) machinepark.

Een groot probleem in de houtexploitatie is de kwaliteit van de bosontsluitingswegen. De Wegenautoriteit zal geleidelijk de aanleg en onderhoud van deze wegen op zich nemen. Tot nu toe zijn het de bosexploitanten die zelf voor de onsluiting moeten zorgen. Men werkt nu zo dicht mogelijk bij waterwegen en bestaande ontsluitingswegen, waardoor overexploitatie in deze gebieden voorkomt.